1981-07-29, Dorothy Cotton Interviewee: Atlanta, Georgia