Kansas City, Missouri, Hon. H. M. Beardsley, mayor