Solianoi Lane 17 / 2A Pestel' Street, Church of Saint Panteleimon, southeast view

Persistent link: https://digitallibrary.tulane.edu/islandora/object/tulane%3A138243