Pirogov Embankment, May Day demonstration on Pirogov Embankment

Persistent link: https://digitallibrary.tulane.edu/islandora/object/tulane%3A136988