Swedish Lane 2, monument to City Policeman (Gorodovoi)