Vasil'evskii Island, Kadetskaia (Cadet) Line 17, V. V. Shuvalov mansion