Second Soviet Street 6 / 4 Suvorov Prospekt (right), School for Medics & Pharmacol Assistants (Uchilishche Fel'sherits I Lekarskikh Pomoshchnits)