Sadovaia (garden) Street 61, I. O Chugreev (Shakhovskoi) apartment building