Sadovaia (garden) Street 25 / 4 Muchnoi (flour) Lane, Nikolaev Building, Small Merchant Court (Malyi Gostiny Dvor)