Radishchev Street 17-19 / 7 Ozernoi Lane, O. M. Chaikovskaia apartment building