Pirogov Embankment 3-5, Naval & Land Forces (Morskoi I Sukhoputnyi) Hospital