Solvychegodsk. Log tower, monument to Stroganov Fort