Solvychegodsk. Cathedral of the Presentation, interior, Iconostasis