Solvychegodsk. Cathedral of the Presentation, northwest view