Solvychegodsk. Cathedral of the Presentation, southwest view