Solvychegodsk. Cathedral of the Presentation of the Virgin, Presentation Monastery