Solvechegodsk. Cathedral of the Presentation, Presentation Monastery