Solvychegodsk. Piankov House

Persistent link: https://digitallibrary.tulane.edu/islandora/object/tulane%3A132304