Solvychegodsk. Cathedral of the Presentation, Presentation Monastery