Senno. Church of the Trinity, Troitskii Zhenskii skit, southwest view