Summary of Worthia "Showboy" Thomas Interview, 1961-12-11